Energetikai szakreferens

menu
Kezdjük ingyen!

Energetikai szakreferens

menu

Energetikai szakreferens

menu
Kezdjük ingyen!

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján a Wattler márkanév alatt az azonos elnevezésű weboldalon, és annak aloldalain nyújtott szolgáltatások igénybe vevője és más regisztrált felhasználója az szolgáltatás igénybe vételével és a regisztrációval, valamint a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Wattler márkanévhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek – a továbbiakban: Szolgáltatók – a megadott adatokat a szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználják, illetőleg kezeljék.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközlés önkéntes, az adatközlő bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Wattler Kft., 1094 Budapest Páva u. 8. címre, vagy az info@wattler.eu e-mail címre küldött levélben, illetve a kiküldött emailes kommunikációban található linken is lehetséges. Az adatközlő által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Adatkazelési nyilvántartási számunk: NAIH-115926/2017

I. A Szolgáltatók ezúton teszik közzé az adatkezelési és adatvédelmi elveket és politikát, amelyet magukra nézve kötelező erővel ismernek el.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait. A jelen szabályzat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése, illetve gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

 1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 6. nem lehet gépi úton feldolgozni a különleges adatokat, így különösen a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, továbbá a bűnügyi személyes adatokat, kivéve, ha ezt törvény elrendeli,
 7. megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

III. Az adatalanyt védő további garanciák:

Mindenkinek joga van arra, hogy

 1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
 2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
 3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
 4. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a felhasználás céljáról, az adatok továbbításának tényéről, az adatfeldolgozó igénybevételének tényéről, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

A Szolgáltatók, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. A Szolgáltatók kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak felhívják az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére.

IV. Adatvédelmi Irányelvek:

A Szolgáltatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhasználóik bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétellel, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen annak módjáról, céljáról, elveiről és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltatók felhívják a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltatók az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltatók az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jelen szabályzatban rögzített korlátozásokat minden esetben betartják, tevékenységükről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatják. A Szolgáltatók kötelezik magukat arra, hogy semmilyen szankciót nem érvényesítenek az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.